BLRlogo back-arrow

Consideracions d'us del web

Basquetbolitzat

OBJECTE I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI


El CLUB BASQUET LA ROCA (en endavant CB LA ROCA), amb seu social a Rambla Mestre Torrents, 47, 3r 1a, 08400 La Roca del Vallès, CIF G-65115164, inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb la condició d'entitat esportiva, amb el núm. 14619, secció segona del Llibre de registre d’entitats esportives, ofereix als seus socis, afeccionats i seguidors en general, així com a qualsevol altra persona interessada en el CB La Roca i que sigui usuària d’internet, de forma gratuïta l’accés a la seva pàgina web: www.cblaroca.cat, de la qual és titular.


El CB La Roca es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions legals en qualsevol moment. L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la present pàgina web, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu en dites polítiques o condicions.


Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se al CB La Roca, a través de:


- Correu electrònic: cb.laroca@gmail.com


- Dipositant a la bustia situada al hall del pavelló, al costat del plafó d'anuncis del Club.

PROHIBICIÓ DE REPRODUCCIONS I HIPERENLLAÇOS


L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el web del CB La Roca ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona del CB La Roca amb poder suficient a tals efectes.

RESPONSABILITAT ÚNICA DE L’USUARI


L’accés al portal www.cblaroca.cat, així com la informació, continguts i serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per l’usuari de conformitat amb la legislació vigent i aplicable en matèria i bona fe. L’usuari s’obliga a complir l’anterior i a no dur a terme cap conducta prohibida respecte dels continguts del lloc web, així com es compromet a no utilitzar amb fins prohibits ni/o il·lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc. que apareixen al web i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar, danyar la imatge del CB La Roca o el mateix funcionament del web i serveis que s’hi ofereixin

EXISTÈNCIA DE RELACIONS AMB ALTRES WEBS


Entre els seus continguts, el portal del CB La Roca inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, el CB La Roca no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i altres webs aliens al CB La Roca. Els enllaços facilitats al web del CB La Roca tenen finalitats informatives per a l’usuari del portal del CB La Roca, però en cap cas situa el CB La Roca en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers a través dels enllaços.

DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Tant pel que respecta al disseny del portal com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts (text, logo, imatges, dissenys, etc.) que apareixen al portal del CB La Roca, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts del portal si no és amb la prèvia aprovació del CB La Roca que, en tot cas, haurà de ser expressa, per escrit, i conferida per persona amb facultats suficients.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DEL CB LA ROCA


El CB La Roca en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les:


a) Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;

b) ús per part de tercers d’elements propietat del CB La Roca que confonguin la seva personalitat;

c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;

d) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del web del CB La Roca;

e) manca de funcionament del web o d’algun dels seus serveis per causes alienes del CB La Roca;

f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.


Per l’anteriorment exposat, el CB La Roca no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies i/o desconnexions en el funcionament operatiu o en els aparells i equips informàtics o similars dels usuaris, motivats per causes alienes al CB La Roca que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’internet o a altres sistemes electrònics o similars, ni de la impossibilitat de donar servei o permetre l’accés per causes no imputables al CB La Roca, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades dels usuaris que accedeixin al web www.cblaroca.cat, i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat del qual el CLUB BASQUET LA ROCA, amb domicili Rambla Mestre Torrents, 47, 3r 1a, 08400 La Roca del Vallès,n'és responsable.


Els usuaris de forma voluntària determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat del CB LA ROCA, als efectes de mantenir-los informats, fer-los oferiments de productes i/o serveis, tant del mateix CLUB BASQUET LA ROCA com d’aquelles entitats col·laboradores del Club que, mitjançant conveni, tinguin algun oferiment especial que pugui ser de l’interès dels socis, afeccionats i usuaris d’Internet que hagin facilitat les seves dades. El CB La Roca no cedirà les seves dades personals a terceres ni entitats col·laboradores excepte en cas que sigui demanats per situacions legals o per realitzar tràmits amb la federació o assegurances.


En cas que l’usuari no estigui conforme que les seves dades siguin incorporades a un fitxer i, posteriorment tractades amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar la casella en què no autoritza la incorporació al fitxer. Donat el cas d’haver-ho autoritzat però voler revocar l’autorització o modificar alguna de les dades que hi constin, l’usuari només haurà d’adreçar un correu electrònic a cb.laroca@gmail.com, o al domicili del responsable del fitxer que consta més a dalt. L’usuari té reconegut el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició sobre les seves dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquestes, si és el cas.


El CB La Roca, no recull dades personals, excepte correus electronics mitjançant la seva pàgina web.